Hướng dẫn đặt vé

BƯỚC I.    HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐẠI LÝ CẤP II HOẶC TỔ CHỨC - THÀNH VIÊN

                                                                CHỌN MỤC:  [  ĐĂNG KÝ  ] 

                    

 

BƯỚC II.      NHẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN  TỔ CHỨC HOẶC THÀNH VIÊN 

                                       ( CHÚ Ý: BẢO MẬT TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU )

 

 

BƯỚC III.                   ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

               ( CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP ĐỂ GIỮ CHỖ, XUẤT VÉ VÀ QUẢN TRỊ MÃ ĐẶT CHỖ, MÃ CHUYẾN BAY )

 

 

 

BƯỚC IV. CHỌN  BẢNG GIÁ VÉ VÀ NHẬP THÔNG TIN  KHÁCH HÀNG

                        

 

 

BƯỚC V.   CHỌN CÁC KÊNH  THANH TOÁN CỦA ĐẠI LÝ

 

 

BƯỚC VI. QUẢN TRỊ  MÃ ĐẶT CHỖ, SỐ VÉ VÀ MÃ CHUYẾN BAY